องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


คณะทำงานแผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเกษตรกร เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เยาวชนได้รับการถ่ายความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดโคนน้อย เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของการเกษตรในฐานะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09