องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างบทบาทและหน้าที่สตรีให้มีความเข้มแข็งพร้อมนำครอบครัวสู่ยุคโลกานิวัฒน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ เพิ่มพลังความเข้มแข็งของสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรี ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตัวเองและครอบครัว ให้ับกลุ่มสตีในตำบลขนงพระ
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09