องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อบรรจุปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วนต่อความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและอื่น ๆ พร้อมทั้งมีข้อราชการที่จะต้องปรึกษาหารือในเรื่องอื่น ๆ

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09