องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็เร่งด่วนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตำบลขนงพระและข้อราชการต่าง ๆ ที่จะต้องปรึกษาหารือ

2022-05-02
2022-04-07
2022-03-31
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-07
2022-02-09
2022-02-02
2021-09-08
2021-03-10