องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็เร่งด่วนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตำบลขนงพระและข้อราชการต่าง ๆ ที่จะต้องปรึกษาหารือ

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09