วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง)เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒ -๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc. จำนวน 57 ลบ.ม.(คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสันติ สวยศรี ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายเด่น หวังกองการ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง