วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๓ และ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) เสาคอนกรีต จำนวน 20 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจรสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไซเรน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(กองช่าง) ใบพัดซับเมอร์ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน ขต - ๒๗๔๐ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง