วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่สนามกีฬาและด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซักผ้าสเกิ๊ตที่ใช้ประดับในงานพิธีต่างๆ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน และตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ และ หมู่ที่ 4บ้านคลองหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยนายเจียม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมถมดินคันทางหนา 0.20 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายแดง น้อยนาค ซอยศาลเจ้าพ่อแยก 1) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (สายคู่ขนานมอเตอร์เวย์) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง