วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านซับสวอง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง)สารส้ม 25 กก. จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ 1/2 จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข๔๑๖-๕๗-๐๐๒๘(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 โรงเรียน ในเขตอบต.ขนงพระ (ประจำเดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ในเขตอบต.ขนงพระ (ประจำเดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง