วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๖-๐๐๐๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายณัฐสิทธิ์ สิงขรแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ยางมะตอยสำเร็จรูป(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นครราชสีมา (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง