วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุข) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุข) นายสม อิ่มจันทึก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ในเขตความรับผิดชอบของอบต.ขนงพระ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง