วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวดวงหทัย ศรีธร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนภาพร แจ้งไพร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวสมฤทัย แก้วเก่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบางจาก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง