วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผอ-๖๑๓๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนรถ ๘๕ - ๗๖๔๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผอ - ๖๑๓๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งมอบให้แก่สถานศึกษาโรงเรียน 5 แห่งในเขตพื้นที่อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งมอบให้แก่สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง