วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรเปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งภายในตำบลขนงพระ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ก่องช่าง) หมึกจำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร (กองช่าง) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง)ทะเบียนรถ 85-7642 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองนายก(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ICT (สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง