วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข 488-58-0018 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข 420-44-005 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยเขาใหญ่ธรรมชาติ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายสม อิ่มจันทึก ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายสมชาย ล้อมจันทึก ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง