วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มขวดจิ๋ว จำนวน ๔๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon G-46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน ๑๔ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ขนาดกว้าง 8.00 ยาว 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง