วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยกำนันโจ้ แยก 1) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม.หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (สายบลูสกายเชื่อมทางมอเตอร์เวย์) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ติิดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตรพร้อมฐานราก พร้อมป้ายประชาสัมสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (สายโรงเรียนนิคม5 เชื่อมซอย 4) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์(กองคลัง) ทะเบียน คนค-839 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-46-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0023 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0024 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) ทะเบียน งข-4319 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง