วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยนายหรั่ง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักน้ำ 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Skin Patch หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล-หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด,หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ-หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง,หมู่ 7 บ้านประดู่บาก-หมู่ 12 บ้านผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงห้องรองนายก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)ทะเบียนรถ คบษ-530 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-51-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง