วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษาฯ)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโค(กองช่าง) ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ ๕ บ้านขนงพระกลาง , หมู่ ๑ บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม เลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคร ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยผู้ช่วยบำรุง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยก ซอย 6 ) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง