วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อมิเตอร์น้ำ ซัลวา 1/2(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (เชื่อมต่อศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านขนงพระใต้) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (คสล. 1 ชั้น จำนวน 5 ห้อง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณที่ทำการ อบต.ขนงพระ) ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ซ่อมปั้มหอยโข่ง 3 แรง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง