วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)หมึก Brother Tn-267 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกระเฉด (บริเวณซอยจานุกิจ) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณจากมอหนองกรวด-คุ้มสี่แยกพัฒนา)ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาสุข(บริเวณหน้าบ้านนายอำนวย-บ้านหลังโบสถ์) หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 826.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง)รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผอ-6131 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บลูสกาย - ค่ายลูกเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 488-58-0019 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง