วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยนายหนึ่ง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่บาก (ซอยนายสมจันทร์ ศรีมงคล) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวดวงหทัย ศรีธร ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างทำโมเดลระหัดวิดน้ำ(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) แฟลชไดรว์ คีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่างล้างหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 1 ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรถนนเดิมยาว 650 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยนายสมหวัง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง