วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ถนนสายโบนันซ่า -สามแยกฤทธา บริเวณช่วงหน้าโรงแรมเมาเท่นวิลล์)ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณหน้าบ้านนายโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายจักรกริช อินสุข ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายพิพัฒน์ ศรีมงคล ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวธนัชพร เพ็ชรสุข ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศศิวิมล นนท์ขุนทด ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง