วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยทุ่งลี - ค่ายลูกเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณสามแยกวัดเขาจันทร์หอม - คุ้มชินพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (สามแยกบ้านขนงพระกลาง - โบนันซ่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านประดู่บาก (สำนักพราหมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 บ้านบุกระเฉด (คุ้มวัดแก่งกลางดง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง