วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(ซอยข้างวัดแก่งกลางดง) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 501.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(ซอยป้าสน) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 462.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,848.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โคมถนน จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสำนักปลัด) เครื่องวิทยุสื่อสารติดตามตัว เลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๔๙-๐๐๐๑ , ๔๖๔-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองสำนักปลัด) วิทยุติดตามตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (ซอยบ้านเจ๊ติ๋ม หนองครก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง