วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2812 นม เลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยศาลเจ้าพ่อบริเวณบ้านนายอึ่ง อินสุข) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยบ้านนายอุดม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยชินพันธุ์สร้างสรรค์-สามแยกบ้านคุณยายชายเขา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง)เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์๔๑๖-๕๘-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคร ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 8 บ้านหนองตะกู คุ้มหนองกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยพี่ดวงใจ) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื้อพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง