วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ 450 ml (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเจลแอลกฮอล์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมตู้คนโทรล หมู่8 บ้านหนองตะกู(คุ้มอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(กองช่าง)ซัมเมิร์สFranklin 2 แรง 220V. 28ใบพัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (ห้าแยกประปาภูมิภาค-ฟาร์มโชคชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซับสวองซอย1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) รถดับเพลัง ผค-5277 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง