วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม สายที่ 1(ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล) สายที่ 2 (ซอยบ้านนายสายยนต์ บุตบุตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ- บ้านป้าสุวรรณ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง ติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(กองการศึกษาฯ)ในการจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองสาธารณสุขฯ)เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างซ่่อมรถยนต์(กองคลัง) ทะเบียน กพ-4480 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง