วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (หมู่ที่ 13 เชื่อมมอเตอร์เวย์) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยสามแยกมิตรภาพ2 - บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินลาด (บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด) หมู่ที่ 4 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-63-0055 และหมายเลขครุภัณฑ์ 488-63-0052 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มสี่แยกพัฒนา-แยกบ้านนายอำนวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสำนักงานและหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง