วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระแฉด (บริเวณสามแยกบุกระเฉด) หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (คุ้มบ้านสายหมอก) ขุดเจาะบ่อบาดาล 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC.ชั้น13.5มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างจ้างออกแบบรับรองแบบจำนวน 29 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณบ่อขาว) ขุดเจาะบ่อบาดาล 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC.ชั้น13.5มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(คุ้มบ้านนายสมศักดิ์) ระยะทาง 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มคลองสมบูรณ์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน เทคอนกรีตระบายน้ำเซาะ กว้าง 9.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง