วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ถนนมิตรภาพ-สามแยกฟาร์มแหลมทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (ซอยนายไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมตู้คอนโทรล หมู่ 3 บ้านบุกะเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(ซับเมิร์ส)
14  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุขฯ)เครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14 (บริเวณหน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณบ่อแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง