วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นงานประปา กองช่าง (โอนเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดยุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุขฯ)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยผู้ช่วยติ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง บริเวณซอยบ้านนายลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง บริเวณซอยบ้านนายประยูร-หนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง บริเวณซอยบ้านนายธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยสายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยนพพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง