วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข)ชุด CPE Grown จำนวน 200 ชุดๆละ 25 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)ม่านปรับแสงขนาด 120x230 CM. จำนวน 2 ชุดๆละ 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยครูโรมรัน)ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง)รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันทางพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำกัดเซาะลาดคันทางและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู(บริเวณสะพานข้างบ้านผู้ใหญ่) และหมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(บริเวณปั้มบ้านสวน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างออกแบบรับรองแบบจำนวน 14 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง) 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง