วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องปริ้นเตอร์ Laser Colour RICOH C261 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser 107a ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลาววัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยบ้านนายอำเภอ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือรวมพื้นที่ผิว/ไหล่ทาง/ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง