วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน ๔๐๐ ลูกๆละ ๑๕๕.๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ลูกๆละ ๑๕๕.๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสมชาย เชื้อจันทึก ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายอนันต์ เนินกลาง ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ห้องช่าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) เก้าอี้ทำงานขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน 84-5411 นม. หมายเลขครุภัณฑ์011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) ทะเบียน 84-5411 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง