วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ (กองช่าง)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มรต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระในการปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)โอนเพิ่ม
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยวัดวังน้ำทิพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย 3-เชื่อมบ้านหนองตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย 2-เขาแม่ชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง บริเวณซอยเมษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)