วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณซอยข้างสำนักงาน อบต.ขนงพระ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายขาว) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทร์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ทั้งระบบภายในภายนอกสำนักงาน อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยนางเปลียว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง/ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) BROTHER WT-223CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง