วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ(งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง บริเวณซอยนายกิตติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย 3-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกะเฉด ซอยทุ่งลีถึงปากช่องแคมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางและฉาบผิวลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด บริเวณซอยนายชัย บุญรอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)โอนเพิ่ม
21  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง