วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)โอนเพิ่ม
16  ส.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โอนเพิ่ม
15  ส.ค. 2562
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง
15  ส.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (สะพานบริเวณบ้านผู้ใหญ่)
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) หมู่ 13 บ้านประดู่งาม (คุ้มโนนสวรรค์ บ้านนางวาสนา มุ่งช่วยกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (สะพานบริเวณบ้านผู้ใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยนายเงินถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)โอนเพิ่ม