วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการค่าแรงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมสีดำ กระจกชาดำ ประตูสวิงพร้อมหน้าต่างบานเลื่อน ลูกฟูก ช่องแสงบน-ล่าง จำนวน ๒ ชุด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) 1.5 HP 220 V 16 ใบ พร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายเจษฎา มุ่งต่อกลาง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ซักผ้าเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon 488-65-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโครขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่8 บ้านหนองตะกู คุ้มอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง