วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562
25  มิ.ย. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา)