วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) โอนเพิ่ม
28  พ.ค. 2562
โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (โอนเพิ่ม)
28  พ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โอนเพิ่ม
28  พ.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)โอนเพิ่ม
23  พ.ค. 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชนตำบลขนงพระ
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง