วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ) ชุดตรวจสารเสพติดพร้อมอุปกรณ์ 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้านพี่ดวงใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23  เม.ย. 2562
โครงการขุดลอกบ่อสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บ่อกำนันทอง)
18  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้านพี่ดวงใจ)
11  เม.ย. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยนายเงินถนนคอนกรีตเดิม)
9  เม.ย. 2562
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน