วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน-คุ้มบ่อแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.พ. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน-คุ้มบ่อแดง)
11  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(ซับเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการขุดดิน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดกลาง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง