วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำรงค์ คล้อยจันทึก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง
9  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางรำพึง หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าเปลี่ยนชุดดรัม เครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (คุ้มหลังโบสถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กต-4128 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)รถดับเพลิง ทะเบียน ผค-5277 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) แบตเตอรี่ ไฮบริด N100 จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง