วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 บ้านหนองตะกู (คุ้มบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระเฉด (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ ภักดี) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการย้ายหอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณวัดเกิดแก้วนิมิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ข้างที่ทำการ อบต.ขนงพระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณซอยยายจ่ายเชื่อมซอยย่ามาก - ท่าน้ำท่าขุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด ซอยทุ่งลี ถึงปากช่องแคมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยนายไม้) บ้านผาสุข หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตัดเย็บหน้ากากอนามัย(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง