วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทะเบียนรถ กพ-4480 นม. (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ คุ้มฟาร์มโชคชัย ระยะทาง 700 เมตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) บริเวณบ้านนายทวน บุญคง คุ้มหนองกรวด หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดท่อเมนประปา หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ คุ้มศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อประเภทวัสดุประปา(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง