วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมตู้คนโทรล หมู่8 บ้านหนองตะกู(คุ้มอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (ห้าแยกประปาภูมิภาค-ฟาร์มโชคชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซับสวองซอย1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(กองช่าง)ซัมเมิร์สFranklin 2 แรง 220V. 28ใบพัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) รถดับเพลัง ผค-5277 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ถนนมิตรภาพ-สามแยกฟาร์มแหลมทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (ซอยนายไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง