วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา) ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 84-5411 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (หน้าบ้านผู้ใหญ่ - ป้ายหมู่บ้านหนองตะกู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2561
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (หน้าบ้านผู้ใหญ่ - ป้ายหมู่บ้านหนองตะกู)
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนงพระ หมู่ที่ 1 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาขุดวางท่อเมนประปาหมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยบ้านนายอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก ซอยนายประภาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2812 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง