วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (-ตามรายละเอียดแนบท้าย-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji xerox 305(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 8 รายการ (-ตามรายละเอียดแนบท้าย-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน (ไฟเบอร์กลาส) 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(ซับเมิร์ส) 1.5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวญวันดขนงพระกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า ต.ขนงพระ