วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโบนันซ่า
26  พ.ย. 2561
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (คุ้มสี่แยกประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่น(งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองคลัง)พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างขยายท่อเมนประปา (บริเวณบ้านนายสาย หมั่นกลาง-ถึงสวนธนู) ม.3 บ้านบุกะเฉด, ขยายท่อเมนประปา (ซอยนายประภาส) ม.7 บ้านประดู่บาก, โครงการขยายท่อเมนประปา (บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยประจวบ ขันติวงศ์) ม.8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง