วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ คุ้มฟาร์มโชคชัย ระยะทาง 700 เมตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดท่อเมนประปา หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ คุ้มศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา) ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 84-5411 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาขุดวางท่อเมนประปาหมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยบ้านนายอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก ซอยนายประภาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2812 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง