วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นครราชสีมา (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายจักรกริช อินสุข ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายพิพัฒน์ ศรีมงคล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง