วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
เก้าอี้พนักพิงสูง ระดับผู้บริหาร(สำนักปลัด)
22  ต.ค. 2561
เก้าอี้ทำงานขนาดกลาง(สำนักปลัด)
22  ต.ค. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)
22  ต.ค. 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด)
22  ต.ค. 2561
วัสดุการเกษตร(สำนักปลัด)
22  ต.ค. 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)
22  ต.ค. 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด)
18  ต.ค. 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา)
10  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ถนัด หมู่ที่ 3 บ้านบุกะเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง