วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างโครงการรณรงค์การทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนมิตรภาพ Big cleaning day อาสาสมัครท้องถิ่นโลก(อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าฟาร์มแหลมทอง (บริเวณบ้านนางหลอด) บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
2  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการด้านโยธา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอันเกิดจากบุคคลในครอบครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำนวย โสจันทึก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจานุกิจ หมู่ที่ 3 บ้านบุกะเฉด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (จากกองวัคซีน - คุ้มหนองหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (จากกองวัคซีน - คุ้มหนองหิน)
25  ก.ค. 2561
ค่าวัสดุอื่น ๆ(กองช่าง)