วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งมอบให้แก่สถานศึกษาโรงเรียน 5 แห่งในเขตพื้นที่อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งมอบให้แก่สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี่ทำงานขนาดกลางขาชุปโครเมี่ยม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้านนายอำนวย-บ้านหลังโบสถ์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง