วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน ๑๐๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ป้ายไวนิล ขนาด ๑๓๐x๒๔๐ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
โครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน 15 หมู่บ้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด)
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินใหญ่ จำนวน ๒ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
เหมาบริการ(กองช่าง)ปักเสาคอนกรีต ๙ เมตร พร้อมเทโคนเสา จำนวน ๖ ต้น