วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม
20  ก.ค. 2561
ซื้อค่าวัสดุอื่น ๆ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
18  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำนวย โสจันทึก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8
18  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ถนัด หมู่ที่ 3 บ้านบุกะเฉด
18  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจานุกิจ หมู่ที่ 3 บ้านบุกะเฉด
18  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายอินทร์ บ้านประดู่บาก หมู่ที่ 7
18  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ที่ 9
18  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าฟาร์มแหลมทอง (บริเวณบ้านนางหลอด) บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14