วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดกลาง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะประชุม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง ระดับผู้บริหาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสไบทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)