วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) แฟลชไดรว์ คีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่างล้างหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 1 ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรถนนเดิมยาว 650 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยนายสมหวัง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ถนนสายโบนันซ่า -สามแยกฤทธา บริเวณช่วงหน้าโรงแรมเมาเท่นวิลล์)ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณหน้าบ้านนายโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง