วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนภาพร แจ้งไพร ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโค ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง(คุ้มบ่อโยก ซอย 4 ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in place Recycling หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (บริเวณบ้านคลองหินลาดเชื่อมตำบลหนองสาหร่าย) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,050.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณบ้านนายสันติ มอมขุนทด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง