วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) ปลั๊กไฟ ๕ เมตร สวิทซ์แยก อินฟินิตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสี่แยกผัง 15 - สวนลุงนาค)ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโค ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) กล้องถ่ายรูป เลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(ซอยข้างวัดแก่งกลางดง) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 501.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(ซอยป้าสน) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 462.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,848.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โคมถนน จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง