วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสำนักปลัด) เครื่องวิทยุสื่อสารติดตามตัว เลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๔๙-๐๐๐๑ , ๔๖๔-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองสำนักปลัด) วิทยุติดตามตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (ซอยบ้านเจ๊ติ๋ม หนองครก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2812 นม เลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยศาลเจ้าพ่อบริเวณบ้านนายอึ่ง อินสุข) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยบ้านนายอุดม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง