วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยชินพันธุ์สร้างสรรค์-สามแยกบ้านคุณยายชายเขา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง)เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์๔๑๖-๕๘-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคร ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 8 บ้านหนองตะกู คุ้มหนองกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยพี่ดวงใจ) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื้อพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คนค-๘๓๗ นม. เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย2 เขาแม่ชีต่อจากถนนเดิม)ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง(สำนักปลัด) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)สายไฟ ตะขอโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง