วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บ้านนายสมจริง-สนามบิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตาราเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สาธารณสุข) งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโครขุดลอกคลองหมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสาธารณสุข) รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) น๊อตชุบร้อยเสาไฟหัวเหลี่ยม
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง) วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมย้ายถังเหล็กทรงแชมเปญ(ถังเดิมมาติดตั้งใหม่) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู และขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17 -2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง