วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ไส้ปากกาลูกลื่น PAKER Quink Flow โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องปริ้นเตอร์ Laser Colour RICOH C261 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser 107a ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง